دانلود آهنگ جدید

دانلود آهنگ بنیامین بهادری هست تو لاست همراه متن موزیک از پارلا موزیک

دانلود آهنگ بنیامین بهادری هست تو لاست

دانلود آهنگ بنیامین بهادری هست تو لاست

دانلود آهنگ بنیامین بهادری هست تو لاست از رسانه پارلا موزیک

Benyamin Bahadori Hast Du Lust Lyrics

پخش آنلاین آهنگ

متن آهنگ هست تو لاست از بنیامین بهادری

هم اکنون شنونده اثر جدید و فوق العاده زیبا به نام هست تو لاست از خواننده محبوب بنیامین بهادری باشید
Benyamin Bahadori Hast Du Lust
Benyamin Bahadori Hast Du Lust Lyrics
───┤ ♩♬♫♪♭ ├───
بنیامین بهادری
آﻳﻨﻪ رو دﺳﺖ ﻧﮕﻴﺮ آﻳﻨﻪ رو ﻣﺎت ﻧﻜﻦ آﻳﻨﻪ رو ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﺸﻤﺎت ﻧﻜﻦ
آﻳﻨﻪ ﻳﻌﻨﻰ رﻗﻴﺐ اﺻﻠﺎ ﺑﺒﻴﻦ رﻓﻴﻖ ﺣﺘﻰ ﺧﻮدﺗﻢ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎت ﻧﻜﻦ
ﺑﺎز ﻣﻨﻮ ﺣﺴﺎس ﻧﻜﻦ ﺗﻮ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮن وﺳﻄ ﻣﺮداد ﮔﺮﻳﻪ اﺷﻮن ﻣﻴﮕﻴﺮه اﺑﺮا
اﮔﻪ زﻣﺴﺘﻮن ﺑﺮﺳﻪ از راه ﻣﻴﻤﻮﻧﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎی ﭘﺎﻫﺎم رو ﺑﺮﻓﺎ
ﺧﻨﺪه ﻫﺎﺗﻮ دوﺳﺖ دارم ﻟﻌﻨﺘﻰ ﺗﻮ ﺑﺨﻨﺪ ﻓﻘﻄ
ﺑﺲ ﻛﻪ ﺟﺬاﺑﻰ ﻧﻤﻴﺬاری ﻛﻪ دور ﺑﺸﻢ ازت
ﺗﻮ اﺷﺎره ﻛﻦ ﻓﻘﻄ ﻫﺮﻛﺎری ﻣﻴﻜﻨﻢ واﺳﺖ
ﻫﺮﭼﻰ دارﻣﻮ ﻣﻴﺬارﻣﺶ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ وﺳﻄ
وﻃﻨﻢ ﺷﺪی وﻃﻨﻢ ﭘﻴﺮاﻫﻨﻢ ﺑﺎش ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﻨﻢ ﺑﺎش
ﮔﺮدن آوﻳﺰ ﻣﻨﻮ دور ﮔﺮدﻧﻢ ﺑﺎش
ﭘﻴﺮاﻫﻨﻢ ﺑﺎش ﺗﻮ ﺗﻨﻢ ﺑﺎش ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻫﺮﺟﺎ ﻣﻨﻢ ﺑﺎش
ﭘﻴﺮاﻫﻨﻢ ﺑﺎش ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﻨﻢ ﺑﺎش
ﮔﺮدن آوﻳﺰ ﻣﻨﻮ دور ﮔﺮدﻧﻢ ﺑﺎش
زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺎی ﻣﺎ دوﺗﺎرو ﻛﻢ داره
دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﻪ ﺟﺎده ی ﺑﻰ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺪﻫﻜﺎره
ﺣﺘﻰ اﮔﻪ دﺳﺘﺎی ﻣﺎ از ﻫﻤﺪﻳﮕﻪ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﻦ
دل ﻣﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﺮای ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻴﺬاره
آﺧﺮ ﻣﻨﻮ ﻛﻨﺪی ﻛﻢ ﻛﻢ از اﻳﻦ آﻏﻮش ﻫﻨﻮز دوﺳﺖ دارم رواﻧﻰ ﺑﺎﻫﻮش
اﮔﻪ اﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺮﮔﺮدی ﻧﻤﻴﺬارم ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮدی
دﻳﮕﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﻤﻴﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ دوﺳﺖ دارم
ﺗﻮرو ﻫﺮﺟﺎی دﻧﻴﺎﻳﻰ ﺑﺪﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﻴﺴﭙﺎرم
ﻳﺎ ﺑﻴﻔﺖ در ﺑﺮم ﻳﺎ ﺑﻴﻔﺘﺪ از ﺳﺮم
ﻳﺎ ﺑﻴﻔﺘﺪ از ﺳﺮم ﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﻔﺘﺪ در ﺑﺮم
اﮔﻪ ﺑﺪوﻧﻰ ﻛﻪ ﺻﺪات ﻣﻨﻮ دﭼﺎر ﻣﻴﻜﻨﻪ
وﻗﺘﻰ ﻛﻨﺎرﻣﻰ دﻳﮕﻪ اﻧﻘﺪر ﺳﻜﻮت ﻧﻤﻴﻜﻨﻰ
اﮔﻪ ﺑﺪوﻧﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻮر ﻛﻢ و رﻧﮓ ﭼﺸﺎت ﺑﺎﻫﺎم ﭼﻴﻜﺎر ﻣﻴﻜﻨﻪ
ﺷﻤﻌﺎرو ﻓﻮت ﻧﻤﻴﻜﻨﻰ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﻦ از دﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻛﺸﻴﺪن ﻧﺘﻮاﻧﻢ
اﻳﻦ ﺑﺖ ﺷﻜﻨﻰ ﻛﺎر ﻣﻦ ﺗﻮﺑﻪ ﺷﻜﻨﻰ
ﮔﻴﺮم ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﮔﺮی ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﻢ
دﻟﺘﻨﮓ ﻛﺴﻰ ﺷﺪم ﻛﻪ دﻟﺘﻨﮕﻢ ﻧﻴﺴﺖ
ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﺑﻪ آﺳﻤﻮن ﺑﻪ ﻧﻮر ﻣﻬﺘﺎب
ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻓﺘﺎب
ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺮای ﻗﺸﻨﮓ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﺑﻪ
ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﻫﺎی ﺑﺎرون
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺪا ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﻓﺮاوون
ﻳﺎدﺗﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻰ زﻳﺮ ﺑﺎرون دﺳﺘﺘﻮ ﺑﮕﻴﺮم
ﺣﺎﻟﺎ ﻣﻦ اﻳﻦ ﭼﺸﻤﺎی اﺷﻜﻰ ﭼﺠﻮری ﺑﺒﻴﻨﻤﺖ
دروﻏﻪ ﺳﻨﮓ دﻟﻢ دروغ ﭼﺮا ﺗﻨﮕﻪ دﻟﻢ
ﭘﺎﺷﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﺒﻴﻨﻤﺖ دﻳﮕﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﻤﻴﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ
ﺗﻮرو ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﻰ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﻴﺴﭙﺎرم
ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﻦ از دﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻛﺸﻴﺪن ﻧﺘﻮاﻧﻢ
اﻳﻦ ﺑﺖ ﺷﻜﻨﻰ ﻛﺎر ﻣﻦ ﺗﻮﺑﻪ ﺷﻜﻨﻰ
بنیامین بهادری

لیست آهنگ های بنیامین بهادری
دانلود آهنگ هست تو لاست با کیفیت اصلی
دانلود آهنگ فرکانس با کیفیت اصلی
دانلود آهنگ رقص توی رقص توی رقص با کیفیت اصلی
دانلود آهنگ جهنم با کیفیت اصلی
دانلود آهنگ تی ال با کیفیت اصلی
دانلود آهنگ رفتن با کیفیت اصلی
دانلود آهنگ ﺗﺎ ﺑﻰ ﻧﻬﺎﻳﺖ با کیفیت اصلی
دانلود آهنگ بارون با کیفیت اصلی
دیدگاه کاربران

دیدگاه خود را بگذارید


آهنگ های برگزیده